Radca Prawny Krzysztof Kańczugowski

włochy radca prawny bemowo

Studia prawnicze ukończyłem w 2005 r. na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego, broniąc pracę na katedrze postępowania karnego "Udział czynnika społecznego w polskim procesie karnym". W latach 2005-2007 odbyłem skrócone przeszkolenie wojskowe dla absolwentów studiów wyższych, szkołę podchorążych rezerwy oraz dwie specjalizacje wojskowe na Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu im. Tadeusza Kościuszki. W latach 2012-2014 odbywałem aplikację radcowską, którą ukończyłem przed terminem ze względu na złożenie przed zakończeniem szkolenia egzaminu radcowskiego przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości, uzyskując konstytucyjny wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie rozwijam kancelarię z siedzibą na Ursynów, Mokotówie Niedźwiadku. Jednocześnie posiadam łącznie 8 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej świadczone uprzednio jako prawnik nie zrzeszony w korporacji, następnie aplikant a obecnie radca prawny. Umiejętności nabywałem zarówno przy obsłudze klientów indywidualnych, drobnych przedsiębiorców jak też pracując na rzecz naczelnych organów administracji publicznej m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Zdrowia. Ponadto świadczyłem także pomoc prawną na rzecz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Wojska Polskiego w jednostkach wojskowych w Słupsku i w Poznaniu. W ramach codziennej służby społeczeństwu świadczę również pomoc prawną z urzędu. Objawia się ona czynną pomocą obrony praw Klienta podczas przyznania sprawy z urzędu przez sąd lub OIRP, a także udzielaniu doraźnych porad bezpłatnych osobom, które mając problem nie są w stanie uzyskać pomocy prawnej, która jest niezbędna ad hoc.

Radca Prawny Agnieszka Kańczugowska

włochy prawnik bemowo

Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo ukończyłam w 2005 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego broniąc pracę na katedrze postępowania karnego pod patronatem dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek pt.: „Konstytucyjne prawo do obrony, a obrona obligatoryjna w Konstytucji RP z 1997 r.”. W 2004 r. ukończyłam również na w/w Wydziale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prawo kanoniczne, dyplom obroniłam na katedrze kościelnego prawa publicznego i konstytucyjnego, tytuł pracy : „Wolność religijna na Soborze Watykańskim II i w Konstytucji RP z 1997 r.”. Podczas studiów pracowałam w Czytelni Wydziałowej Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, natomiast po ich ukończeniu świadczyłam pomoc prawną na rzecz organów administracji samorządowej oraz rządowej, tj. Urzędu Miasta Katowice oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Swoje doświadczenie zdobywałam w zakresie: zamówień publicznych, legislacji, kontroli, nadzorze merytorycznego nad orzecznictwem realizowanym przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - z upoważnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, poprzez prowadzenie kontroli, szkoleń i udzielanie wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów regulujących procedurę orzekania, opracowywanie standardów postępowania dla członków zespołów orzekających, prowadzeniu postępowań administracyjnych na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ordynacji Podatkowej, w tym przygotowywaniem projektów rozstrzygnięć Ministra Pracy i Polityki Społecznej w formie decyzji i postanowień. Jednocześnie posiadam kilku letnie doświadczenie w reprezentacji w charakterze pełnomocnika procesowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Od 2014 r. współpracuję z Kancelarią Kan-Lex na Ursynów, Mokotówie Niedźwiadku. W roku 2015 zdałam egzamin radcowski przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie. Specjalizuję się w prawie administracyjnym, świadczeniach rodzinnych, orzecznictwie pozarentowym, procedurze administracyjnej i postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ordynacji podatkowej, a także w sprawach cywilnych i karnych.

mgr prawa Elżbieta Kliman-Rola

włochy prawnik bemowo

Z wykształcenia prawnik i ekonomista, absolwentka pięcioletnich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Studiów Podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium ekonomicznego w specjalizacji - księgowość. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia usług księgowo - rachunkowych, które nabyła pracując zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz.50803). W ramach prowadzonej działalności zajmuje się usługami księgowymi oraz doradztwem prawnym. W zakresie księgowości specjalizuje się m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczaniu podatku VAT, CIT, PIT oraz zakładaniu działalności gospodarczej i redukcji kosztów jej prowadzenia. Poza usługami księgowymi zajmuje się również doradztwem prawnym z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego: prawa pracy, prawa lokalowego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym w szczególności w zakresie opiniowania umów w obrocie gospodarczym. Specjalizuje się w obsłudze firm zajmujących się sektorem budowlanym oraz dystrybucją towarów.

Radca Prawny Piotr Rola

włochy prawnik bemowo

Z wykształcenia prawnik, absolwent pięcioletnich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Tytuł radcy prawnego otrzymał po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego i wpisie na listę radców prawnych pod nr LB - 1927. Wpisany na listę arbitrów przy Sądzie Polubownym w Izbie Przemysłwo - Handlowej w Krakowie oraz na listę arbitrów przy Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie, w którym jako arbiter lub jako arbiter przewodniczący rozstrzyga spory pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, które nabył podczas pracy w instytucjach administracji publicznej (samorządowej i rządowej) jak również w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi (Fundacja "Centrum Promocji Kobiet" i Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape") zajmującymi się doradztwem prawnym na rzecz osób fizycznych. Jako pełnomocnik procesowy dysponuje doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi, jak również przed sądami administracyjnymi. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Autor ok. 500 artykułów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Publikował i publikuje dla czasopism prawniczych takich jak: miesięcznik C.H. Beck "Nieruchomości", dziennik "Rzeczpospolita", tygodnik "Prawo przedsiębiorcy", miesięcznik "Gazeta Bankowa", dwutygodnik "Gazeta Samorządu i Administracji" oraz "Dziennik Gazeta Prawna". Wspiera Kancelarię wizerunkowo oraz w miarę możliwości merytorycznie w zakresie ogólnego doradztwa prawnego.