Polityka Prywatności

Celem niniejszej informacji jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw odnoszących się do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Kan-Lex Krzysztof Kańczugowski zwana dalej Kancelarią. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach obowiązujących w związku z ww. Rozporządzeniem RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zachowujemy Państwa dane osobowe w poufności i zabezpieczamy je odpowiednio przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wymienionych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności zbieramy i przetwarzamy dane osobowe: (a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, a także w celach zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z niniejszą witryną internetową; (b) w celu wykonywania umów zawieranych przez przez Kancelarię z Klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami; (c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą. Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii. Państwa prawa Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem lub wykonanie usługi. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Prawo do wniesienia skargi Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii oraz na terenie biur. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Kancelaria, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na powyższej witrynie, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.