Radca prawny i prawnik - specjalizacje w zakresie obsługi

Kancelaria Radców Prawnych KAN-LEX Krzysztof Kańczugowski, Agnieszka Kańczugowska S.C specjalizuje się w wielu gałęziach prawa, do których należy zaliczyć szeroko rozumiane prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo spółek handlowych, prawo przewozowe, prawo energetyczne, prawo pocztowe, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo podatkowe oraz prawo karne. Radcowie prawni doskonaląc i zgłębiając swoją wiedzę udzielając porad prawnych oraz prowadząc sprawy sądowe kierują się zawsze interesem Klienta wyważając ciężar postępowań oraz ich koszty. Kancelaria Radcy Prawnego Kan-Lex specjalizuje się w wielu gałęziach prawa, do których należy zaliczyć szeroko rozumiane prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo spółek handlowych, prawo przewozowe, prawo energetyczne, prawo pocztowe, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo podatkowe oraz prawo karne. Radcowie prawni doskonaląc i zgłębiając swoją wiedzę udzielając porad prawnych oraz prowadząc sprawy sądowe kierują się zawsze interesem Klienta wyważając ciężar postępowań oraz ich koszty.

PRAWO CYWILNE - SPADKOWE

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: pozew o ustalenie nieważności testamentu, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (zarówno dziedziczenie testamentowe jak i spadkowe), wniosek o dział spadku. Radca prawny zajmujący się działem prawa spadkowego, który jak nazwa wskazuje dotyczy sfery rozliczenia majątku osoby, która zmarła, ma na celu uregulowanie ziemskich spraw spadkodawcy oraz przyznania spadkobiercom spadku i rozliczenia kwestii majątkowych. Prawnik podejmując się obsługi sprawy spadkowej z reguły dokonuje jej w ramach wszczynanego i toczącego się postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, czy też dział spadku. Do sfery tej należy również doradztwo prawne w zakresie przygotowania testamentu sporządzanego następczo przed notariuszem, jak też uzyskiwania prawa do zachowku czy też obliczania masy spadku. Prawnik prawa spadkowego prowadząc swoją codzienną praktykę musi znać dobrze sferę koligacji rodzinnych Klienta, jak również do jego cech należy częste sięganie wstecz. Radca prawny świadcząc pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego często musi odwoływać się do historii rodzinnych, przysporzeń majątkowych za życia spadkodawcy jak też przyszłych spadkobierców co czyni go po części prawnikiem rodzinnym, gdyż otwierając spadek więcej wiemy o przeszłości danej rodziny niż o codzienności jej życia. Prawnik podejmując się obsługi sprawy spadkowej daje rękojmię rzetelności i gwarancję tajemnicy zachowania spraw rodzinnych w pełnej poufności.

PRAWO CYWILNE – RZECZOWE

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: pozew o wydanie nieruchomości (skarga windykacyjna), wniosek o wydzielenie do wyłącznego używania części nieruchomości wspólnej, wniosek o rozgraniczenie nieruchomości. Radca prawny zajmujący się działem prawa rzeczowego jest skupiony na własności, jej nabyciu, zbyciu, obrocie nieruchomościami, zagadnieniami dotyczącymi służebności gruntowych, zasadach zasiedzenia, posiadania oraz ochrony własności prywatnej przed jej utratą czy tez bezpodstawnym odebraniu. Prawnik zajmując się sprawami z zakresu prawa rzeczowego zawsze dąży do zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa i ochrony własności zarówno rzeczy ruchomych jak też nieruchomych.

PRAWO CYWILNE – ZOBOWIĄZAŃ

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: pozew o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej, pozew o zapłatę odszkodowania. Radca prawny zajmujący się działem prawa zobowiązań jest nastawiony stricte na zależności między uczestnikami obrotu cywilnoprawnego. Źródłem tego prawa są przede wszystkim uczestnicy rynku, a zatem każdy z nas niezależnie od tego czy jest przedsiębiorcą czy też osobą fizyczną. Zobowiązaniem jest każda transakcja dnia codziennego zarówno ta prozaiczna jak kupno gazety jak też doniosła przeniesienie praw do przedsiębiorstwa. Prawnik chroni Klienta naszej kancelarii przed zawieraniem niepożądanych zobowiązań jak też niekorzystnych skutków zawartych już zobowiązań, które jak sieć utrudniają Klientowi codzienną egzystencję zawodową lub osobistą. Radca prawny w ramach prawa zobowiązań zajmuje się wywalczaniem odszkodowań wynikających z kontraktów lub deliktów.

PRAWO CYWILNE – UMOWY

Ponadto Radca prawny zajmujący się gałęzią prawa zobowiązań przygotowuje w Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex rozmaite umowy w szczególności: umowa przelewu wierzytelności, umowa o przejęcie długu,umowa o zwolnienie z długu,umowa sprzedaży,umowa przedwstępna. Radca prawny zajmuje się sporządzaniem umów nazwanych jak też nienazwanych, opiniowaniem kontraktów oraz uczestniczeniem w negocjacjach dotyczących ustalenia zasad współpracy pomiędzy Klientem a jego kontrahentami.

PRAWO RODZINNE

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: pozew o ustalenie ojcostwa, pozew o zaprzeczenie ojcostwa, pozew o rozwód, wniosek o orzeczenie separacji. prowadzący sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego jako gałęzi wyodrębnionej z prawa cywilnego ze względu na jej sensytywny charakter służy Klientowi Kancelarii Kan-Lex doborem odpowiedniego środka prawnego w celu udzielenia pełnej pomocy w rozwiązaniu problemów rodzinnych. Sprawy rodzinne i opiekuńcze cechują się dużą wrażliwością dla Klienta, dlatego Radca prawny prowadząc sprawy procesowe z tego zakresu skupia się na wnikliwym pozyskaniu od Klienta możliwie precyzyjnych danych. Najczęstszymi sprawami prowadzonymi z tego zakresu są: sprawy o alimenty (obniżenie, podwyższenie, ustanie obowiązku alimentacyjnego), sprawy między rodzicami i dziećmi, sprawy obywatelskie, sprawy rozwodowe. Ze względu na specyfikę mieszczą się tu zazwyczaj sprawy trudne moralnie i społecznie (ustanowienie opieki, kurateli, ubezwłasnowolnienie) nie tyle co przepisów prawa, lecz raczej co do emocji Klienta, gdyż sfera spraw rodzinnych do czasu przyjścia każdego z Klientów do prawnika jest swoistym rodzajem TABU.

PRAWO PRACY

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: pozew o przywrócenie do pracy, pozew o ustalenie stosunku pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, odwołanie od odmowy wydania świadectwa pracy. Radca prawny zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy dąży do przedstawienia Klientowi możliwych rozwiązań w przypadku naruszenia jego praw wynikających ze stosunku pracy. Prawnik jest pomocny zarówno przy konstruowaniu umów mających na celu nawiązanie stosunku pracy, jego ustalenie, zmianę lub rozwiązanie oferując Klientowi gotowe rozwiązanie oparte o najkorzystniejsze z rozwiązań w zależności od zobowiązań pracowniczych oraz bilansu zysku i strat.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Radca prawny zajmujący się sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: odwołania od decyzji ZUS, odwołanie od decyzji KRUS. Radca prawny prowadząc sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z reguły reprezentuje Klienta w sporze z organami administracji publicznej, którymi są Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz branżowe kasy mundurowe. Prawo Ubezpieczeń Społecznych jako wyodrębniona gałąź prawa cywilnego, która pozostała w dominimum Państwa, stawia obywatela w ciężkim położeniu, gdyż zazwyczaj nawet drobne niedociągnięcia czy uchybienia w dokumentacji czy wniosku skutkują negatywną decyzją organów rentowych. Z powyższych względów udział prawnika niejednokrotnie staje się konieczny, zwłaszcza gdy Klient na skutek wadliwego rozstrzygnięcia organów rentowych zostaje pozbawiony prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Swoisty dualizm prawa ubezpieczeń społecznych wynika z faktu, iż organami decydującymi o świadczeniach cywilnoprawnych są organy administracji publicznej zaś kontrolę ich działania nie sprawują sądy administracyjne lecz sądy powszechne, których zadaniem jest wyważenie interesu prywatnego wobec interesu publicznego. Dziedzina ta o tyle jest skomplikowana, gdyż wyliczenia zasad emerytur i rent są wciąż nie czytelne, co utrudnia w znacznym stopniu Klientom samodzielną reprezentację przed sądem. Prawnik zapewnia wsparcie dla Klienta polegające na kontroli wyliczenia emerytury, udziału w procesie, ustaleniu świadczeń emerytalnych, zasiłkowych, odszkodowawczych, jak również porad prawnych polegających na wyjaśnieniu Klientowi przesłanek przyznania świadczenia z ZUS lub KRUS oraz wypełnienia i zebrania niezbędnych dokumentów, co niejednokrotnie wiąże się z poszukiwaniami w archiwach świadectw pracy, odcinków wynagrodzenia, zaświadczeń o warunkach pracy i płacy oraz wszelkich innych środków dowodowych umożliwiających udowodnienie przez Sądem Okręgowym okresów składkowych i nieskładowych dokumentujących prawo do przyznania emerytury lub renty.

PRAWO GOSPODARCZE i PRAWO HANDLOWE

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: umowy związane z obrotem cywilnoprawnym wraz z ich zabezpieczeniem: zastaw, hipoteka, weksel, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowa, depozyt i inne, projekty umów spółek handlowych. Prawnik prowadząc sprawy z zakresu prawa gospodarczego ma zawsze na uwadze specyfikę związaną z indywidualizacją Klienta, jego potrzebami osobistymi i zasobami, a także funduszami, które może przeznaczyć na dany rodzaj działalności gospodarczej. Do sfery porad Radca prawny zalicza oszacowanie kosztów założenia firmy, jej analizę prawną i organizację, a także wsparcie dla przedsiębiorcy w zakresie pozostałych dziedzin powiązanych z prowadzonym biznesem. Każda ze spółek prawa handlowego jest przede wszystkim formą umowy, na bazie której tworzy się organizacja przedsiębiorcy i jego wspólników prowadzona co do zasady w celu pomnażania kapitału, dlatego dobór formy spółki oraz zabezpieczeń kontraktowych jest tak istotnych w tej materii. Radca prawny prowadzi kompleksowo obsługę prawną w tym zakresie wspierając Klienta radą w celu najlepszego dokonania wyboru i rozwoju firmy.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego, wniosek o wydanie zaświadczenia, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Prawnik zajmujący się prawem administracyjnym stoi na straży ochrony praw jednostki przed naruszeniami norm prawnych organów administracji publicznej (zarówno samorządowej jak i zespolonej). Radca prawny w celu obrony sprawy Klienta musi z nim ściśle współpracować, gdyż w obecnym systemie prawa administracyjnego funkcjonuje ponad kilkadziesiąt tysięcy ustaw i aktów normatywnych, tworzących obowiązki i nadających uprawnienia obywatelom i innym podmiotom prawa. Niemniej większość z nich opartych jest na wspólnych procedurach administracyjnych, które tworzą Kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane oraz Ordynacja podatkowa. W ramach tym norm Klient jest pozostawiony przez system prawny samemu sobie i ma obowiązek wszystkie te przepisy znać, zaś ich nieznajomość szkodzi w myśl zasady „nieznajomość prawa szkodzi” -Ignorantia iuris nocet. Radca prawny po zapoznaniu się z problemem przedstawionym przez Klienta do uświadomienia go w jakim reżimie prawa administracyjnego się znajduje, jakie środki ochrony prawnej mu przysługują, a także dąży do zwalczania wadliwych i ułomnych rozstrzygnięć organów administracji publicznej w celu pozytywnego załatwienia sprawy. Jednakże Klient zawsze musi mieć na względzie, iż prawo administracyjne to samodzielna gałąź prawa państwowego wytworzona w celu narzucenia uczestnikom obrotu prawa Państwowego, które ingeruje w wielu sferach życia zazwyczaj nakładając na nas obowiązki. Do najbardziej znamiennej podgałęzi tego prawa zalicza się prawo podatkowe, prawo finansowe, prawo instytucjonalne (regulacje urzędów, organów), a także szereg innych ustaw, których z każdym rokiem przybywa. Radca prawny jako prawnik prawa administracyjnego rzadko jest w stanie stwierdzić swoją biegłość w tej dziedzinie, gdyż zazwyczaj ogranicza się ona do wysokiej klasy specjalizacji prawnika w ramach danej ustawy. Z powyższych względów konieczne jest zatem udzielając porady prawne każdorazowe ustalenie prawidłowej wykładni konkretnej normy prawnej, gdy często od jej prawidłowej interpretacji przez dany organu zależy wymagalność danej daniny państwowej czy nałożeniu na podmiot obrotu dodatkowych obowiązków. W sferze prawa administracyjnego nie sposób wymienić wszystkich ustaw i przepisów, do najczęściej spotykanych uznać należy prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarowanie nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , szereg przepisów prawa miejscowego – zarządzeń, nakazów regulaminów, uchwał wydawanych przez organy samorządowe i państwowe. Najczęstszym środkiem ochrony prawnej Klienta w tych sprawach jest sporządzanie przez prawnika zażaleń, odwołań, skarg administracyjnych celem wzruszenia nieprawidłowych rozstrzygnięć organów administracyjnych i poddania ich pod rozwagę organów naczelnych, organów wyższego stopnia lub sądów administracyjnych.

PRAWO KARNE

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosek o wszczęcie postępowania karnego, wniosek o ściganie, prywatny akt oskarżenia. Prawnik przede wszystkim w sporach karnych nastawiony jest na ochronę Klienta występującego w roli pokrzywdzonego na skutek przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Z istotny pokrzywdzenia polski proces karny przyznaje określone prawa i obowiązki, które wiążą się z prowadzonym procesem karnym wobec sprawców przestępstwa. Radca prawny w procesie karnym zazwyczaj reprezentuje Klienta jako pokrzywdzonego, który wstępuje w rolę oskarżyciela posiłkowego, dbając o zabezpieczenie jego interesów procesowych takich jak dążenie do ukarania sprawców, uzyskanie odszkodowania i rekompensaty, a także występowania z aktem oskarżenia prywatnym lub popierania aktu oskarżenia wytyczonego przez oskarżyciela publicznego (prokuratora, policję lub inny podmiot). Jak sama nazwa wskazuje prawo karne to samodzielna gałąź prawa również wywodząca się z przymusu państwowego celem ochrony pozostałej części społeczeństwa przed wybrykami jednostki spenalizowanymi w kodeksie jako czyny przestępne. Obejmuje ono swoim obszarem właściwie całą sferę wszystkich ustaw około karnych, których celem jest ściganie przestępców ich karanie a następnie izolowanie lub nauczanie powrotu do normalnego społeczeństwa. Radca prawny świadczy pomoc w tym zakresie głównie chroniąc osoby pokrzywdzone, przygotowując prywatne akty oskarżenia, udzielając opinii prawnych o karze i przestępstwie, występując w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami ścigania.