Prawo Karne

O Specjalizacji prawnej:

Prawo Karne

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa przygotowuje w szczególności: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosek o wszczęcie postępowania karnego, wniosek o ściganie, prywatny akt oskarżenia. Prawnik przede wszystkim w sporach karnych nastawiony jest na ochronę Klienta występującego w roli pokrzywdzonego na skutek przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

W polskim procesie karnym pokrzywdzeni mają określone prawa i obowiązki w postępowaniu przeciwko sprawcom przestępstw.

O Specjalizacji prawnej:

Prawo Karne

Radca prawny w procesie karnym zazwyczaj reprezentuje Klienta jako pokrzywdzonego, który wstępuje w rolę oskarżyciela posiłkowego, dbając o zabezpieczenie jego interesów procesowych tj. dążenie do ukarania sprawców, uzyskanie odszkodowania i rekompensaty, a także występowania z aktem oskarżenia prywatnym lub popierania aktu oskarżenia wytyczonego przez oskarżyciela publicznego (prokuratora, policję lub inny podmiot).

Prawo karne jest gałęzią prawa, która wykorzystuje przymus państwowy w celu ochrony społeczeństwa przed przestępstwami.
O Specjalizacji prawnej:

Prawo Karne

Obejmuje ono swoim obszarem właściwie całą sferę wszystkich ustaw około karnych, których celem jest ściganie przestępców ich karanie a następnie izolowanie lub nauczanie powrotu do normalnego społeczeństwa.

Radca prawny świadczy pomoc w tym zakresie głównie chroniąc osoby pokrzywdzone, przygotowując prywatne akty oskarżenia, udzielając opinii prawnych o karze i przestępstwie, występując w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami ścigania.