Prawo Rodzinne

O Specjalizacji prawnej:

Prawo Rodzinne

Radca prawny prowadzący sprawy z tej gałęzi prawa w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex przygotowuje w szczególności: pozew o ustalenie nieważności testamentu, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (zarówno dziedziczenie testamentowe jak i spadkowe), wniosek o dział spadku.

Radca prawny zajmujący się działem prawa spadkowego, który jak nazwa wskazuje dotyczy sfery rozliczenia majątku osoby, która zmarła, ma na celu uregulowanie ziemskich spraw spadkodawcy oraz przyznania spadkobiercom spadku i rozliczenia kwestii majątkowych.

O Specjalizacji prawnej:

Prawo Rodzinne

Prawnik podejmując się obsługi sprawy spadkowej z reguły dokonuje jej w ramach wszczynanego i toczącego się postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, czy też dział spadku. Do sfery tej należy również doradztwo prawne w zakresie przygotowania testamentu sporządzanego następczo przed notariuszem, jak też uzyskiwania prawa do zachowku czy też obliczania masy spadku.

Prawnik prawa spadkowego prowadząc swoją codzienną praktykę musi znać dobrze sferę koligacji rodzinnych Klienta, jak również do jego cech należy częste sięganie wstecz.

O Specjalizacji prawnej:

Prawo Rodzinne

Radca prawny świadcząc pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego często musi odwoływać się do historii rodzinnych, przysporzeń majątkowych za życia spadkodawcy jak też przyszłych spadkobierców co czyni go po części prawnikiem rodzinnym, gdyż otwierając spadek więcej wiemy o przeszłości danej rodziny niż o codzienności jej życia.

Prawnik podejmując się obsługi sprawy spadkowej daje rękojmię rzetelności i gwarancję tajemnicy zachowania spraw rodzinnych w pełnej poufności.

O Specjalizacji prawnej:

Więcej Informacji:

Prawo rodzinne

Radca prawny prowadzący sprawy z zakresu prawa rodzinnego w Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex podobnie jak adwokat w polskim systemie prawnym zajmuje się procesowo przede wszystkim relacjami pomiędzy rodzicami a dziećmi zarówno przed Sądem Rejonowym, jak i Sądem Okręgowym, w sprawach dla których ustawa przewiduje takie plenipotencje. Polskie prawo rodzinne oparte jest na założeniach zagwarantowania przez władzę publiczną dobra dziecka i bezpieczeństwa rodziny. Prawnik, którym w postępowaniu przed Sądem może być jedynie adwokat lub radca prawny podejmujący się obsługi prawnej w sprawach rodzinnych ma zawsze na uwadze dobro małoletniego w konkretnej sytuacji z uwzględnieniem stosunków prawnych i panujących relacji wewnątrz rodziny. Zasadnicze kwestie dotyczące prawa rodzinnego uregulowane są w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która stanowi uzupełnienie i rozszerzenie prawa cywilnego, będąc głównym źródłem prawa spisanego obejmującego prawo rodzinne a także kwestie dotyczące ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia macierzyństwa, rozwodów, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów i pieczy nad dziećmi, również posiłkując się w ustanawianiu tak ostatnio popularnej opieki naprzemiennej rodziców nad dzieckiem.

Sprawy Rodzinne – Kategorie

Pomoc prawna wyspecjalizowanego radcy prawnego lub adwokata w sprawach rodzinnych obejmuje pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń na etapie sądowym jak też przedsądowym. Kancelaria Radcy Prawnego Kan-Lex specjalizuje się w sprawach rodzinnych od przeszło 10 lat, mając za sobą niezliczoną ilość wygranych dla Klienta postępowań. Sprawy rodzinne i opiekuńcze cechują się dużą wrażliwością dla Klienta, dlatego Radca prawny prowadząc sprawy procesowe z zakresu prawa rodzinnego skupia się na wnikliwym pozyskaniu od Klienta możliwie precyzyjnych danych w zakresie stosunków dzieci i rodziców zarówno wewnątrz struktury rodzinny bliskiej, jak też w zakresie krewnych bliższych i dalszych. W sprawach rodzinnych szczególnie ważne znacznie w zakresie czynnika dowodowego odgrywa dowód z zakresu przesłuchania stron, przesłuchania świadków odnośnie spraw rodzinnych i wzajemnych zależności między małżonkami jak też między rodzicami a dziećmi. Kolejnymi istotnymi dowodami w sprawach rodzinnych są dowody z opinii psychologicznych, terapii, a także dowód z opinii zespołu specjalistów sądowych (OZSS), który dokonuje pomiaru kompetencji i umiejętności rodzicielskich w korelacji do roszczeń Klientów w sprawach rozszerzenia opieki czy władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Do najczęściej spotykanych spraw rodzinnych występujących w polskim procesie rodzinnym, którymi zajmuje się Kancelaria Radcy Prawnego Kan-Lex należą:

 1. sprawy rozwodowe;
 2. sprawy o separację;
 3. sprawy o alimenty;
 4. . sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 5. sprawy o ustanowienie opieki/kurateli;
 6. sprawy o kontakty rodzica z dzieckiem (dziećmi);
 7. sprawy o ustanowienie pieczy naprzemiennej;
 8. sprawy o ustalenie ojcostwa/zaprzeczenie ojcostwa;
 9. sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 10. sprawy o podział majątku wspólnego.
 11. sprawy o rozdzielność majątkową z datą wsteczną.
 12. sprawy o zaspokojenie potrzeb rodziny;

Ad. 1 Sprawy rozwodowe są to sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w których radca prawny lub adwokat do spraw rodzinnych na wniosek Klienta po analizie jego sytuacji rodzinnej i przeprowadzonej poradzie prawnej inicjuje pozew o rozwód. Prawo polskie rodzinne wyróżnia pozew o rozwód z orzekaniem o winie lub pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. Istotnym czynnikiem przy kwalifikacji przez prawnika rodzinnego lub adwokata rodzinnego jest ocena zaistnienia przesłanek warunkujących przeprowadzenie sprawy rozwodowej z żądaniem orzeczenia wyłącznej winy jednego z małżonków. Orzecznictwo sądów powszechnych w szczególności Sądu Najwyższego kładzie w tym przypadku istotny nacisk aby przy składaniu przez radcę prawnego lub adwokata pozwu o rozwód z żądaniem orzeczenia winy jednego z małżonków wykazane były przesłanki tej winy – w zakresie znacznie przewyższającym ewentualną winę Klienta, który takie żądanie pragnie złożyć. Stąd też sprawy o rozwód należą do wyłącznej kognicji Sądów Okręgowych, w których udział mecenasa w osobie radcy prawnego lub adwokata pomaga w rozładowaniu silnych emocji związanych z procesem i pomaga Klientom rozchodzących się małżeństw prawidłowo redagować pisma procesowe zarówno wiodący pozew rozwodowy, jak też inne pisma w toku instancji sądowych niezbędne do należytego przedstawienia racji Klienta w procesie rozwodowym. Należy przy tym podkreślić, iż w wielu przypadkach wskazane jest prowadzenie spraw z pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Zaletą tej wersji procesu rozwodowego jest przyspieszone i stosunkowo odformalizowane postępowanie rodzinne, którego celem jest ustalenie czy doszło do rozpadu wszystkich więzi małżeńskich między małżonkami. Ważną informacją dla małżonka, który pragnie się rozwieść jest także opracowanie z radcą prawnym lub adwokatem rozwodowym strategii procesu zmierzającej także do zabezpieczenia podstawowych roszczeń procesu rozwodowego jakimi są zabezpieczenie alimentów, zabezpieczenie pieczy nad dziećmi stron, ustalenie władzy rodzicielskiej a także określenie jak i czy w ogóle małżonkowie będą korzystać ze wspólnego lokalu (domu), co ma przełożenie na orzeczenie w postaci wyroku wydawanego przez Sąd Okręgowy.

Ad. 2 sprawy o separację

W przypadku spraw rodzinnych, w których małżonkowie widzą przeszkody w swoim pożyciu małżeńskim, lub obserwują stan ustania pewnych więzi małżeńskich możliwe jest złożenie pozwu o separację. Separacja jest stanem prawnym w Polsce, w którym to małżonkowie mimo życia odrębnego od siebie wciąż pozostają małżeństwem. Choć z pozoru różnica dla wielu Klientów może okazać się żadna, jednakże pamiętać należy, iż orzeczenie rozwodu kończy byt małżeństwa, o tyle orzeczenie separacji prawnej przez Sąd Okręgowy oznacza ustalenie formalne zerwania również wszystkich więzi małżeńskich, jednakże ten rozkład pożycia w ocenie małżonków, czy też Klienta inicjującego takie postępowanie nie jest trwały. Stąd też decyzja w zakresie określenia czy złożyć pozew o rozwód czy też pozew o separację uzależniona jest od okoliczności omówionej podczas porady prawnej z radcą prawnym lub adwokatem rodzinnym i powinna cechować się szczegółowością relacji rodzinnych małżonków, aby prawnik rodzinny mógł ocenić czy ta sprawa rodzinna nadaje się do zakończenia małżeństwa rozwodem czy też możliwy jest jeszcze powrót małżonków do wspólnego pożycia i wtedy należy wystąpić z powództwem o separację. Wybór między separacją a rozwodem zależy od wielu czynników. Dla niektórych osób na pewnym etapie życia separacja jest bardziej akceptowalna społecznie i duchowo, dając przestrzeń do zastanowienia się nad przyszłością. Natomiast rozwód jest wyraźnym sygnałem, że małżeństwo skończyło się definitywnie i obie strony są gotowe, aby ruszyć dalej. W obu przypadkach decyzja ta nie jest łatwa i wymaga gruntownej analizy oraz zrozumienia konsekwencji. Ważne jest, aby pamiętać, że każda para jest inna, a co działa dla jednych, może nie sprawdzać się w przypadku innych, stąd w Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex radca prawny lub adwokat rodzinny dokonuje w rozmowie z Klientem szczegółowych ustaleń wnikając również w sferę emocjonalności Klienta, jak również w jego postrzeganie świata, małżeństwa, duchowości i empatii, analizując przesłanki pozytywne i negatywne. Zazwyczaj separacja jest wybierana przez Klientów, którzy w obliczu problemów małżeńskich postanawiają dać sobie czas na przemyślenie swojej decyzji i wierzą w możliwość odbudowania związku, lub też z przyczyn religijnych, kulturowych czy rodzinnych nie chcą orzeczenia rozwodu. Zasadniczym zaś skutkiem separacji jest pozostawanie w związku małżeńskim z osobą separowaną, co wyklucza zawarcie innego związku małżeńskiego. Pozytywnym zaś aspektem separacji prawnej jest możliwość jej odwołania w postępowaniu sądowym i przywrócenie normalnego bytu małżeństwa.
Ad.4 Sprawy o ograniczenie/ pozbawienie władzy rodzicielskiej należą do spraw rodzinnych o bardzo wysokim stopniu zaangażowania emocjonalnego stron, gdyż orzeczenie sądu rodzinnego w tym zakresie z reguły drastycznie ingeruje w model biologicznej rodziny i pozbawia rodzica do naturalnego i kodeksowego prawa wychowania własnego potomstwa. Sprawy te mogą być wszczynane przez sądy rodzinne z urzędu jak też na wniosek drugiego zainteresowanego rodzica, kuratora, placówki oświatowej, rodziny zastępczej lub innego podmiotu zainteresowanego. Z powyższych względów w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej prawnik rodzinny powinien być zaznajomiony przez klienta z przyczynami założenia takiej sprawy. Do przesłanek tzw. pozytywnych warunkujących ograniczenie władzy rodzicielskiej przez sąd rodzinny zazwyczaj są delikty prawa rodzinnego do których należą brak interesowania się rozwojem dziecka, nie alimentacja, porzucenie, przemoc w rodzinie, brak nadzoru rodzica w edukacji i rozwoju emocjonalnym dziecka, nałogi rodzica, brak opieki i inne. Kancelaria Radcy Prawnego Kan-Lex od lat pomaga zarówno osobom objętym postępowaniem nadzorczym sądu w zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej jak też w postępowaniach z wniosku rodzica o ograniczenie prawa do władzy rodzicielskiej innego rodzica, który nie dba o los dziecka lub też ostentacyjnie wykorzystuje władzę rodzicielską nad małoletnim do utrudniania sprawowania opieki rodzicowi wiodącemu. Do takich przykładów zalicza się brak zgody na zmianę szkoły, odmowa wyrażenia zgody na wyjazd dziecka na wypoczynek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, brak współpracy w zakresie leczenia dziecka, gdy istnieje ku temu wskazanie lekarza. W tego typu postępowaniach radca prawny lub adwokat rodzinny podejmując się obsługi sprawy musi z dużą wrażliwością zbadać w wywiadzie relacje rodzica z dzieckiem, relacje dziecka z drugim rodzicem, którego postawa podlegać będzie ocenie sądu, jak też dostarczyć stosownych dowodów wskazujących na nieprawidłowości w sprawowaniu opieki, gdzie dowodem mogą być zarówno zeznania świadków, zaświadczenia ze szkół, placówek medycznych, poradni psychologicznych oraz innych. Natomiast sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej to najbardziej drastyczny model ingerencji sądu rodzinnego w sferę relacji rodzic- dziecko, w tych sprawach wręcz obowiązkowe wydaje się skorzystanie z pomocy radcy prawnego lub adwokata rodzinnego celem pomocy rodzicowi, któremu władza potencjalnie może być odebrana, gdyż skutkiem takiego orzeczenia sądu będzie brak możliwości kierowania losem własnego dziecka do uzyskania przez niego pełnoletności. Warto przy tym dodać, iż orzeczenia sądów rodzinnych całe szczęście w zakresie ograniczenia czy też pozbawienia władzy rodzicielskiej należą do tzw. orzeczeń zakresowych, wzruszalnych, których prawomocność nie następuje do końca życia, lecz do momentu ustania przyczyn faktycznych, które stanowią podstawę takiego ograniczenia. Dla Klienta oznacza to, iż w przypadku nawet odebrania mu władzy rodzicielskiej z powodu ogromu zaniedbań, możliwe jest zwrócenie się o pomoc do radcy prawnego lub adwokata rodzinnego o wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz przeanalizowanie przez prawnika rodzinnego zasadności wzruszenia takiego orzeczenia, w przypadku poprawy postawy rodzica i zmiany okoliczności faktycznych w tym relacji rodzic-dziecko.
Ad. 5. sprawy o ustanowienie opieki/kurateli są sprawami z kategorii prawa rodzinnego, które z reguły są wymuszone wskutek utraty przez człowieka pełnej zdolności do czynności prawnej na skutek ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego. Sprawy te rozpoznają również sądy rejonowe rodzinne a ich celem jest przypisanie osobie nie posiadającej pełnego rozeznania w sferze życia codziennego pomocy w osobie opiekuna, gdy mamy do czynienia z osobą nie mogącą samodzielnie podejmować decyzji w sprawach własnego życia czy z powodu ułomności, niepełnosprawności, wypadku, czy też choroby albo postępu nałogu narkotycznego czy alkoholowego. Natomiast sprawy o ustanowienie kurateli mają na celu przypisanie podopiecznemu kuratora tj. osoby sprawującej pieczę w zakresie rodzajowych spraw wskazanych w orzeczeniu sądu rodzinnego. Prawnik rodzinny czy adwokat czy radca prawny – analizując na wniosek klienta sytuację rodzinną osoby, której konieczna jest pomoc winien mieć na uwadze rozróżnienie zasadności ustanowienia opiekuna lub kuratora w zależności od zakresu ubezwłasnowolnienia jak też faktycznego zakresu pomocy jaka ma być świadczona przez osobę powołaną do tego przez sąd. Wybór tej osoby zazwyczaj następuje w oparciu o kręgi osób z rodziny, zainteresowanych bytem podopiecznego, zaś w przypadku braku chętnych konieczne jest też fachowe zredagowanie wniosku przez radcę prawnego lub adwokata rodzinnego do wskazania osoby kuratora. Podobnie jak w przypadku spraw w zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej sprawy rodzinne o ustanowienie opieki lub kurateli mogą być wzruszone lub zmienione wskutek zmiany okoliczności faktycznych takich jak odzyskanie świadomości umysłu, poprawa stanu zdrowia, zaleczenie nałogu, cofnięcie się przyczyn uzasadniających ubezwłasnowolnienie.
Ad. 6. Sprawy o kontakty rodzica z dzieckiem (dziećmi) dotyczą spraw rodzinnych, w których prawnik rodzinny z Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex wraz z klientem opracowują przed złożeniem wniosku zakres kontaktów. Ustalenie bowiem prawidłowych kontaktów rodzica z dzieckiem rzutować będzie na przebieg procesu z wniosku o określenie zakresu spotkań rodzica z dzieckiem, będzie wpływać również na relacje z dzieckiem i jego prawidłowy rozwój. Zazwyczaj sądowe uregulowanie kontaktów ma miejsce gdy między rodzicami jest spór, który z rodziców ma być rodzicem wiodącym, jak też spór dotyczy także rozkładu odbierania dziecka z placówek oświatowych i spędzania z nim czasu. Polskie prawo rodzinne, w tym Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wskazują, iż każdy rodzic, nawet pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktu z własnym dzieckiem. Zakres tych kontaktów wyznacza sąd biorąc pod uwagę dobro dziecka. Zatem nie tylko żądanie Klienta jak też jego wizja na kontakty będzie mieć znaczenie dla sądu podejmującego rozstrzygnięcie, ale również postawa dziecka w stosunku do rodzica, zakres uczuć, odległość miejsca zamieszkania rodzica od miejsca zamieszkania dziecka, a także postawa drugiego rodzica, a w szczególności możliwości faktyczne każdej ze stron. Prawnik rodzinny formułując wniosek o ustanowienie kontaktów lub o zmianę orzeczonych kontaktów kierując się interesem Klienta ma też prawny obowiązek wskazania enumeratywnie konkretnych wykonalnych kontaktów z rozdzieleniem tygodni, dni czy nawet godzin odbioru i wydawania dziecka małoletniego przez danego rodzica. Choć prawo rodzinne samo daje dużą dowolność stronom kształtowania kontaktów radca prawny lub adwokat rodzinny często pomagają wyjść z trudnej sytuacji emocjonalnej, stresu, nerwów doprowadzając przy tym w procesie do ugód sądowych w zakresie ustalenia przebiegu kontaktów i ich wymiaru. Celem wypracowania możliwych kontaktów zarówno szerokich jak też realnych jest zapewnienie zgodnie z dobrem dziecka prawidłowych relacji z każdym z rodziców, nawet gdy żyją oni w rozdzieleniu lub sami siebie nie akceptują.
Ad. 7. Sprawy o ustanowienie pieczy (opieki) naprzemiennej to bardzo specyficzna forma spraw rodzinnych, która wykształciła się na podstawie orzecznictwa sądów rodzinnych i nie jest wprost uregulowana w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Celem tej instytucji jest zbieżność do wniosku o ustanowienie kontaktów, z tą różnicą, iż każdy z rodziców ma właściwie na tyle szerokie kontakty, iż rodzice doprowadzają do sytuacji przemiennej opieki nad dzieckiem. Skutkiem takiej opieki przy porozumieniu rodziców dziecka żyjących w rozłączeniu jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa z jednoczesnym umożliwieniem bardzo szerokiej formy kontaktów, przy praktycznym zniesieniu alimentów na dziecko, gdyż trudno w takich sprawach wyłonić rodzica wiodącego. Sądy rodzinne orzekają coraz częściej opiekę naprzemienną na wnioski składane przez radców prawnych lub adwokatów rodzinnych w sytuacjach gdy rodzice przed sądem wyrażą zgodę na taką formę kontaktowania się z dzieckiem i nie zachodzą z urzędu przesłanki negatywne wskazujące na naganną postawę któregokolwiek z rodziców, która uniemożliwiałaby sądowi podjęcie takiej decyzji. Celem takich wniosków jest doprowadzenie do kooperacji rodziców żyjących w rozłączeniu dla dobra dziecka, tak aby opiekowali się nim naprzemiennie przykładowo w skali tygodnia czy miesiąca, a nie obarczali się w procesach alimentacyjnych kosztami ekwiwalentów pieniężnych na wychowanie dziecka, gdyż opiekę tą wykonują w równym stopniu w naturze. Stąd zadaniem radcy prawnego lub adwokata rodzinnego w tej kategorii spraw rodzinnych jest przekonanie sądu rodzinnego stosownymi dowodami pochodzącymi od psychologów dziecięcych lub pedagogów, iż kompetencje rodzicielskie każdego z rodziców na to pozwalają, zaś orzeczenie takiej opieki naprzemiennej nie sprzeciwia się dobru małoletniego dziecka.
Ad. 8 sprawy o ustalenie ojcostwa / zaprzeczenie ojcostwa jako sprawy rodzinne wprost ze spraw stanu cywilnego, albowiem każdy człowiek otrzymując wraz z jego rejestracją w Urzędzie Stanu Cywilnego nadaną płeć, pesel i datę oraz dzień urodzenia ma wpisywanych rodziców do tego dokumentu. W niektórych przypadkach, niestety coraz liczniej występujących w społeczeństwie, dochodzi do sytuacji gdy w akcie urodzenia brak jest uznania dziecka dobrowolnie przez ojca dziecka, tudzież matka dziecka nie wskaże ojca w akcie urodzenia. W takich sytuacjach zarówno ojciec biologiczny jak też matka biologiczna a również dziecko jest legitymowane do wystąpienia z takim wnioskiem aby ustalić dla niego ojcostwo. Często ustalenie ojcostwa nie tylko istotne jest z kwestii emocjonalnych, zwyczajowych, religijnych czy obyczajowych, lecz determinuje to możliwość dochodzenia w odrębnym postępowaniu sądowym alimentów od ojca dziecka dla dziecka. Najczęstszą przyczyną odmowy uznawania własnych dzieci przez ojców jest próba unikania odpowiedzialności za ich los i unikanie odpowiedzialności z tytułu alimentacji własnych dzieci. Polskie prawo rodzinne nie rozdziela w tym zakresie dzieci małżeńskich od pozamałżeńskich, niemniej stwarza domniemania ojcostwa, które pozwalają przypisać ojca dziecka, na podstawie aktu małżeństwa męża matki. Prawnik rodzinny pomaga Klientowi na opracowanie stosownego pozwu o ustalenie ojcostwa. Analogicznie radca prawny lub adwokat rodzinny po wywiadzie sporządzają także pozwy o zaprzeczenie ojcostwa w przypadku wpisania w dokumenty stanu cywilnego osoby ojca, która w rzeczywistości ojcem nie jest. W wielu tych sprawach wymagane są badania genetyczne lub inne dowody mające na celu uprawdopodobnienie statusu ojcostwa, a niejednokrotnie skomplikowany proces dowodowy wymagający licznych pism procesowych oraz wniosków celem dowiedzenia racji Klienta, stąd nieodzownym wydaje się pomoc radcy prawnego lub adwokata rodzinnego.
Ad. 9 Sprawy o ubezwłasnowolnienie to sprawy rodzinne, które należą również podobnie jak sprawy o zaprzeczenie ojcostwa do spraw stanu cywilnego, gdyż swoją istotą zmierzają do ograniczenia praw człowieka pełnoletniego z przypisanej mu przez Kodeks cywilny pełnej zdolności do czynności prawnych, którą to należy rozumieć potocznie jako prawo do kierowania własnym losem i składania stosownych oświadczeń woli i wiedzy. W wielu sytuacjach życiowych dochodzi do sytuacji, które zmuszają rodzinę lub bliskich do ubezwłasnowolnienia osoby dorosłej, co nie dzieje się celem jej dokuczenia lecz z powodu zapewnienia jej bezpieczeństwa, aby swoim postępowaniem nie poczyniła sobie szkody. Sprawy te z racji wagi i doniosłości ustawodawca powierzył Sądom Okręgowym, zaś wniosek o ubezwłasnowolnienie zawsze musi być poparty stosowną opinią psychiatry lub neurologa wskazującą na przesłanki medyczne warunkujące podstawę ubezwłasnowolnienia częściowego lub całościowego. Radca prawny lub adwokat rodzinny sporządzając wniosek o ubezwłasnowolnienie musi posiadać umocowanie od rodziny najbliższej ubezwłasnowolnianego a także szeroko wskazać na okoliczności warunkujące ubezwłasnowolnienie. W polskim prawie rodzinnym niemożliwe jest zmienianie dowolne zakresu ubezwłasnowolnienia, gdyż Sąd Okręgowy związany jest zakresem wniosku i w tym zakresie bada sprawę. Dlatego Klient powinien zawsze skorzystać z fachowej pomocy radcy prawnego lub adwokata rodzinnego aby prawidłowo od strony formalnej wniosek sporządzić i poprzeć go odpowiednim materiałem dowodowym. Oczywistym skutkiem pozytywnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu jest pozbawienie w części lub w całości zdolności do czynności prawnej podopiecznego a następnie przypisanie mu w sprawie o opiekę lub kuratelę osoby opiekuna bądź kuratora, który w zakresie powierzonym przez sąd rodzinny będzie czuwał nad jego losem. Możliwe jest też odwrócenie procesu ubezwłasnowolnienia na wniosek samego uprawnionego jeśli ustaną przyczyny, które wskazano w podstawie ubezwłasnowolnienia. Do sporządzenia takiego wniosku również Kancelaria Radcy Prawnego Kan-Lex zaleca skorzystania z pomocy prawnika rodzinnego w osobie radcy prawnego lub adwokata z racji sformalizowania okoliczności prawnych i faktycznych dla osiągnięcia sukcesu i przywrócenia na powrót zdolności do czynności prawnych.
Ad. 10 Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków to naturalnie sprawy rodzinne wywołane roszczeniami małżonków, którzy znieśli ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej lub też rozwiedli się uzyskując prawomocne orzeczenie rozwodu. W ten sposób wszystko co zgromadzili małżonkowie podczas trwania małżeństwa objętego wspólnością ustawową małżeńską na żądanie choćby jednego z nich podlega podziałowi. Sprawy tego typu mogą być ugodowo załatwione wskutek umowy cywilno-prawnej bez przymusu notarialnego w przypadku ruchomości, w przypadku nieruchomości wymagają formy aktu notarialnego, zaś w przypadku braku zgody co do podziału składników wspólnych działu tych składników dokonuje Sąd Rejonowy. Choć sprawy te potocznie zalicza się do spraw rodzinnych to sprawy te badane są przez wydziały cywilne sądów rejonowych z racji żądań finansowych. Radca prawny lub adwokat w porozumieniu z Klientem dokonuje spisu składników wspólnych małżeńskich na datę powstania rozdzielności majątkowej, a następnie oszacowuje ewentualne nakłady. Sprawy te należą do skomplikowanych pod kątem oceny ekonomicznej i arytmetycznej zgromadzonej masy wspólnej majątku objętego wspólnością małżeńską i wymagają rozdziału tej masy poprzez konstytutywne orzeczenie sądu. Za istotne jest skorzystanie z pomocy prawnej prawnika rodzinnego w osobie radcy prawnego lub adwokata celem ustalenia masy czynnej majątku, także pasywów, kosztów, kredytów, stanu kont, ilości nieruchomości, samochodów i innych pojazdów czy drogocennych urządzeń, następnie w toku sprawy poddania ich wycenie i przypisania podziału. Z racji częstych sporów majątkowych przez zwaśnionych byłych małżonków radca prawny czy adwokat rodzinny często wskutek ograniczenia emocji z tym związanych dążą w interesie klienta do ograniczenia sporu do możliwego minimum i wypracowania stanowiska ugodowego, które to obie strony gotowe są zaakceptować i zakończyć spór prawny w tym zakresie. Kancelaria Radcy Prawnego Kan-Lex posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie spraw działowych. Warto przy tym wskazać, iż sprawy o podział majątku z małżeństwa co do zasady w zakresie roszczeń między małżonkami nie podlegają przedawnieniu, zatem nawet po 10 latach możliwy jest podział sądowy składników wspólnych. Często też pomoc radcy prawnego lub adwokata rodzinnego nieodzowna jest w czynnościach pozasądowych do negocjacji z bankami i instytucjami kredytowymi w zakresie przeniesienia kredytu hipotecznego, negocjacji leasingowych lub zmian w księgach wieczystych aby otworzyć dopiero możliwość na dokonanie podziału masy majątkowej małżeńskiej.
Ad. 11 Sprawy o rozdzielność majątkową (z datą wsteczną) są sprawami rodzinnymi wynikłymi z istnienia wspólności ustawowej małżeńskiej, która jako ustrój majątkowy między małżonkami zakłada, iż wszystko co nabywają małżonkowie jest wspólne w tym ustroju majątkowym a udziały majątkowe co do zasady są równe i wynoszą po 1/2 części majątku wspólnego. Domniemanie to może być w sądzie obalone w drodze wyjątku, co niestety wymaga procesu dowodowego zazwyczaj z dokumentów wskazujących na drastyczny przyrost dochodu wspólnego przez jednego z małżonków przy braku takiego dochodu lub generowania pasywów przez drugiego małżonka. Niemniej ustrój wspólności majątkowej strony jako małżonkowie za obopólną zgodą mogą znieść przed notariuszem. W przypadku jednakże sporu i odmowy stawienia się u notariusza konieczne jest wytoczenie powództwa przeciwko drugiemu małżonkowi o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Cel takiej czynności jest oczywisty i polega na ustanowieniu daty, od której wszystko co strony nabędą należy do ich majątków odrębnych a nie majątku wspólnego. Radca prawny lub adwokat rodzinny zajmują się przygotowywaniem takich pozwów przy ustaleniu daty rozdzielności w oparciu o zgromadzony od Klienta stan faktyczny przy ujęciu w pozwie dowodów wskazujących za orzeczeniem takiej rozdzielności. Możliwe jest także uzyskanie sądowej rozdzielność majątkowej z datą wsteczną, tj. nie z datą złożenia sprawy do sądu, ale domagania się aby z nadzwyczajnych przyczyn uzasadnionych faktami sąd orzekł rozdzielność wstecz na skutek okoliczności rzutujących na konieczność rozdzielenia majątku wspólnego. Przyczynami takiego żądania jest zazwyczaj konieczność ochrony Klienta wytaczającego takie roszczenie przed szkodą finansową wyrządzaną przez drugiego małżonka, który przykładowo zaciąga zobowiązania bez zgody drugiego małżonka. Pobiera kredyty, pożyczki na majątek wspólny i ich nie spłaca tudzież na skutek nałogów lub choroby działa na szkodę Klienta. Radca prawny lub adwokat rodzinny składając pozew o orzeczenie przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wsteczną nie tylko musi umotywować wskazaną przez Klienta datę, lecz dowodowo obronić zaistnienie okoliczności uzasadniających określenie tej rozdzielności wstecznie, co wymaga uzasadnienia i materiału dowodowego.
Ad. 12 Sprawy o zabezpieczenie potrzeb rodziny należą także do kategorii spraw rodzinnych. Powództwo o zaspokojenie potrzeb rodziny skierowane jest do małżonka, który nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą założył ze współmałżonkiem. Oboje małżonkowie zobowiązani są do zaspokajania potrzeb rodziny. Rekompensatą zaspokajania potrzeb rodziny jest udział w częściach, bądź w całości w życiu rodziny, wychowywaniu dzieci, pracy we wspólnym gospodarstwie domowym, gdyż jednym z podstawowych obowiązków małżonków jest przyczynianie się do zabezpieczenia potrzeb rodziny w tym dzieci. Pomimo tradycyjnych alimentów są dwa sposoby sądowego dochodzenia świadczeń w trakcie trwania związku małżeńskiego właśnie z tytułu obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Radca prawny lub adwokat rodzinny pomogą Klientowi na rozróżnienie roszczeń alimentacyjnych od powództw o zabezpieczenie potrzeb rodziny, gdyż w potocznym rozumieniu roszczenia te pokrywają się. Natomiast prawne aspekty każdego z tych roszczeń są odmienne. Jednym ze sposobów zabezpieczenia rodziny jest wystąpienie do sądu z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny. W przypadku, gdy jeden z małżonków osiąga zarobki zdecydowanie przewyższające zarobki drugiego małżonka, można żądać, aby w większym stopniu przyczynił się finansowo do utrzymania dzieci jak również domu. Pozew wnosi małżonek we własnym imieniu, a nie cała grupa rodzinna. Sąd zasądza wówczas kwotę zbiorową na potrzeby całej rodziny, a nie indywidualnie na potrzeby każdego członka. Przy powództwie o zaspokojenie potrzeb życiowych rodziny mają znaczenie przede wszystkich koszty utrzymania i potrzebny rodziny. Możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka oraz potrzeby uprawnionego należy zawsze opisać w pozwie i starać się udowodnić w postępowaniu sądowym. Dlatego wsparcie udzielone przez radcę prawnego lub adwokata rodzinnego skutecznie pomaga na osiągnięcie sukcesu Klienta w dochodzeniu takich roszczeń. Prawnik rodzinny pomaga w należyty sposób przedstawić w pozwie dowody wskazujące na koszty utrzymania domu oraz inne koszty, np. rachunki, opłaty stałe, leczenie, nauka, dodatkowe zajęcia. Należy wskazać źródło dochodów małżonka i jego wydatki. Ustalając wysokość środków utrzymania, sąd uwzględni to, że małżonkowie, a także ich dzieci, mają co do zasady prawo do podobnej stopy życiowej. W trakcie trwania związku małżeńskiego można wystąpić do sądu rodzinnego z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania życiowych potrzeb rodziny. Pozew ten jest zwolniony z opłat sądowych, co jest akurat cechą wspólną z pozwem o alimenty, niemniej zasadniczo roszczenia te różnią się nie tylko zakresem wykazywanych kosztów, ale również podmiotem posiadającym legitymację czynną do złożenia takiej sprawy do sądu. Do zasadniczych różnic jest przedstawienie w pozwie przez prawnika rodzinnego dokumentacji wskazującej na wydatki całej rodzinny bez rozbijania tych wydatków na każde z dzieci, albowiem to nie dzieci będą tu powodem, lecz małżonek zazwyczaj uboższy lub ograniczany finansowo przez drugiego małżonka, który choć posiada duże dochody nie dzieli się nimi w myśl prawa rodzinnego z drugim małżonkiem i resztą członków rodziny. Podobnie jak przy alimentach choć roszczenie to ma walor pieniężny nie jest wymagane istnienie rozdzielności majątkowej między stronami, gdyż pod ochroną tego roszczenia pozostaje dobro rodziny, dobro dzieci i wyrównywanie potrzeb materialnych rodzinny wobec nagannej postawy jednego z małżonków względem drugiego. Stąd też ważne jest prawidłowe zredagowanie przez radcę prawnego lub adwokata rodzinnego zarówno kosztów jak i wydatków każdego z małżonków i prawidłowe określenie potrzeb rodziny w korelacji dysproporcji dochodów każdego z małżonków.

Pomoc prawna radcy prawnego z zakresu spraw rodzinnych w zakresie wszystkich rodzajowo wymienionych wyżej spraw rodzinnych prawnicy Kancelarii Radcy Prawnego Kan-Lex świadczą usługi:

 • udzielamy porad prawnych związanych ze sprawami rodzinnymi, wskazując rekomendację i
  możliwe warianty działania dla Klienta;
 • sporządzamy pisma procesowe, w tym pozwy, apelacje, wnioski;
 • reprezentujemy Klientów w procesach rozwodowych, alimentacyjnych, opiekuńczych rodzinnych i innych.